คณาจารย์

หน้าแรก > คณาจารย์ > ผศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
ชื่อ - นามสกุล : ผศ.พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ :
เบอร์โทร : 02-252 8290
E-mail :
Educational and Training :  
2528 พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2538 Fellowship in cornea and Externak diseases Bascom Paimer Eye Institute,University of Kiani USA.